Per celebrar el vostre casament per aquest ritual heu de posar-vos en contacte amb la parròquia per concretar dia i hora, a més d’altres detalls importants relatius a la celebració litúrgica i a l’expedient matrimonial:

Carrer de la Caritat, 68
Telèfon: 972 30 07 35
Horari d’atenció: de 20 a 21h.

El rector us demanarà una sèrie de documents per poder tramitar l’expedient, a més d’un testimoni per a cada contraient, aquest ha de ser major d’edat, en algunes esglésies demanen que sigui de la família.

Els documents que formaran part del vostre expedient matrimonial seran:

 • Certificat literal de naixement actualitzat de cadascun dels nuvis. Per obtenir-lo cal demanar-lo al registre civil del lloc de naixement. Algunes parròquies tenen prou amb el llibre de família.
 • Partida de baptisme. Es pot obtenir a la parròquia on us vareu batejar. Heu de demanar-lo com a mínim amb mig any d’antelació.
 • Fotocòpies del DNI, Passaport o Targeta de Residència.
 • Certificat o justificant del curs prematrimonial.
 • Algunes parròquies poden exigir documents com el certificat de confirmació i/o el certificat de solteria. Aquest darrer s’ha de demanar quan un dels contraents és estranger.
 • Perquè l’enllaç sigui reconegut plenament serà necessari inscriure el matrimoni en el Registre Civil. Una vegada acabada la cerimònia religiosa i es tingui l’acte matrimonial firmada, s’haurà d’entregar en el termini de cinc dies hàbils. Moltes parròquies s’encarreguen d’efectuar aquesta inscripció.

Normativa sobre la celebració del matrimoni a la parròquia de Palafrugell:

 • Les Parròquies de Palafrugell intenten acollir a totes aquelles persones que desitgen rebre un sagrament. Tot i això no sempre és possible i, prioritàriament, s’atenen aquelles persones que estan empadronades als nostres municipis o tenen una segona residència, especialment durant els mesos de maig a setembre.
 • La parròquia disposa de dates i horaris concrets per la celebració del matrimoni en totes les seves esglésies, tenint present les nombroses activitats que porta a terme.
 • La celebració del Matrimoni a l’església de Sant Sebastià de la Guarda (El Far) haurà de tenir present: la disponibilitat de la parròquia per poder assistir el matrimoni (l’església és municipal), la documentació necessària (expedient matrimonial, autorització municipal i vist-i-plau de la parròquia), la delegació si s’escau del sacerdot o diaca, la necessària preparació al sagrament, l’aportació econòmica a la parròquia i el trasllat del mossèn a l’església el dia de la celebració.
 • La celebració del Matrimoni assistit per un sacerdot o diaca d’una altra diòcesi requereix un certificat o comprovant d’ordenació. Es demana que, per educació, aquests contactin prèviament amb la parròquia.
 • Només se celebra l’Eucaristia en aquelles esglésies que tenen culte habitual i Sagrari.
 • No s’admetran celebracions del Matrimoni ‘programades’ o organitzades per empreses particulars, lúdiques, d’esdeveniments, etc.
 • És condició indispensable per la celebració del Matrimoni, en qualsevol de les nostres esglésies, haver finalitzat l’expedient matrimonial que inclou el Curs de Preparació i l’entrevista amb el mossèn per preparar i comentar els diferents aspectes de la cerimònia (lectures, cants, consentiment…).
 • La participació d’empreses de floristeria, decoració, música, fotografia o gestió de la celebració necessitarà d’una aprovació prèvia per part de la parròquia, així com de l’acceptació d’aquesta mateixa normativa. A l’expedient es faran constar aquestes dades i l’acceptació. En el cas d’empreses de floristeria aquestes hauran de ser del municipi.
 • La instal·lació d’elements decoratius respectarà el presbiteri de l’església: el Sagrari, la seu del sacerdot, l’ambó i l’altar. En cap cas aquests espais podran ser canviats de lloc o substituïts per altres.
 • Les flors i altres elements decoratius que s’instal·lin als bancs no podran estar col·locats amb cinta adhesiva i s’han de poder treure amb facilitat.
 • Tots els elements decoratius de la celebració seran retirats immediatament després de la cerimònia, tenint cura també els seus propietaris de la neteja posterior de l’església. Aquests elements s’hauran instal·lat prèviament a la celebració una hora abans de la mateixa.
 • No es poden fer servir els aparells de megafonia de l’església per la música de la celebració. Els cors, músics, etc. es col·locaran en els espais destinats per aquest ús i sempre amb el vist-i-plau de la parròquia. Els aparells que es facin servir (altaveus, teclats, etc.) es retiraran immediatament després de la celebració. Tant els cants com la música respectaran amb el seu contingut l’espai sagrat que els acull com el caire religiós de la mateixa celebració.
 • L’aportació econòmica, necessària pel manteniment del temple, valorarà aspectes com el mateix manteniment, la neteja, l’ús de l’electricitat (aparells de música, fotografia…), calefacció o aire condicionat, personal al servei de la celebració, etc. Aquesta aportació es farà efectiva abans de la celebració, per exemple, quan es preparin tots els aspectes de la mateixa.
 • Tenint present les nombroses activitats que es porten a terme a les nostres parròquies en determinats moments de l’any és molt important la puntualitat a l’hora de portar a terme la celebració. Puntualitat que es demana no només als nuvis, sinó també al sacerdot o diaca que oficia (tant per començar com per acabar) i als professionals que participen en la mateixa (floristeria, músics, fotògrafs…).En el cas de manca de puntualitat, el sacerdot o diaca assistent podrà abreujar aquells aspectes no essencials de la celebració com són la música, lectures i altres textos, etc.

Tots els drets reservats · Desenvolupat per GM Cloud Design
Darrera actualització: 2018

www.ipep.cat | ipep@palafrugell.cat