Per casar-se a una platja, mirador, camí de ronda o qualsevol altre espai que estigui dins el territori maritimoterrestre, s’ha de fer la sol·licitud d’autoritzacions d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, al Departament de Territori i Sostenibilitat i es pot tramitar en línia.

Amb caràcter previ a la resolució de l’expedient d’autorització, el Servei de Costes sol·licitarà informe a l’ajuntament del terme municipal en el que es vulgui desenvolupar l’activitat, i aquest decidirà si atorgar el permís en el termini d’un mes.

Abans d’iniciar la sol•licitud, cal tenir en compte les següents restriccions que s’apliquen:

 • De l’1 de juliol al 31 d’agost no s’autoritzen casaments a les platges.
 • Del 15 al 30 de juny i de l’1 al 26 de setembre, els casaments a les platges només s’autoritzen entre setmana.
 • Només s’acceptaran les sol•licituds per celebrar un casament a una de les platges del municipi de Palafrugell en cas que un dels membres de la parella estigui empadronat a Palafrugell, o bé en cas que l’àpat o l’aperitiu posterior a la cerimònia es realitzi en un dels establiments d’allotjament o de restauració del municipi, cosa que s’haurà de justificar amb un pressupost aprovat (presentar comprovant de la paga i senyal) o bé amb una carta justificativa per part de l’empresa escollida.
 • Si la sol•licitud que arriba a l’Ajuntament de Palafrugell compleix amb aquestes restriccions, se n’estudiaran les seves característiques i, si cap altra activitat programada ho impedeix, s’acceptarà.

La sol·licitud es pot fer en línia mitjançant el següent formulari: Annex de l’Autorització d’ocupació del domini públic maritimoterrestre  que haurà d’incloure les següents dades:

 • Descripció de l’activitat.
 • Població.
 • Lloc a ocupar (platja, passeig, mirador, etc.).
 • M2 d’ocupació.
 • Dates i hores d’ocupació.
 • Elements a instal·lar.
 • Vehicles, si escau.
 • Nombre de persones que intervenen.
 • Si és restringida o pública.
 • Si genera activitat econòmica i/o beneficis directament o indirectament.

Plànol a una escala que detalli la situació exacta de l’espai que es pretén ocupar, i on s’haurà de marcar amb un requadre aquest espai. (En el web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es poden descarregar plànols topogràfics a escala 1:5.000).

– Per a persones peticionàries estrangeres, documentació que acrediti que la persona sol•licitant és nacional d’un estat membre de la Unió Europea; en cas contrari, la documentació següent, la qual ha d’acreditar l’acompliment de les condicions i dels requisits establerts als articles 147 i 148 del Reglament de la Llei de costes, sens perjudici del que poden establir lleis especials per a l’atorgament de concessions i autoritzacions a estrangers:

 • Certificat emès per l’organisme competent com a prova de reciprocitat en el seu país d’origen per als nacionals espanyols.
 • Certificat emès per l’Agència Tributària que acrediti que té domicili fiscal a Espanya.
 • Declaració responsable de compliment de les condicions que la legislació de contractes del sector públic espanyol requereix per contractar amb estrangers.
 • Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels tribunals espanyols per a totes les incidències derivades del títol administratiu que en el seu cas li sigui atorgat.

Taxes: D’acord amb l’article 84 de la Llei 22/1988, de costes, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través dels seus serveis provincials, us notificarà l’import del cànon que haureu de satisfer, d’acord amb l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, de 30 d’octubre de 1992.

Per tramitar l’expedient d’autorització s’aplicaran les taxes següents:

 • Per a ocupacions inferiors a un any: 184,00 euros.

La taxa s’acredita en el moment en què es presenta la sol•licitud, sens perjudici del sentit favorable o desfavorable de la resolució corresponent, incloses les de les sol•licituds que s’oposen notòriament al que determina la normativa vigent en matèria de costes. I sens perjudici d’altres preus públics o cànons exigibles per altres administracions. La tramitació s’inicia un cop s’ha pagat la taxa.

Per la seva part l’Ajuntament aplicarà una taxa per les gestions i l’ús de l’espai.

Bonificacions: S’aplicarà un descompte no acumulable del 50% per fer la sol•licitud amb una antelació de 4 mesos o bé tractar-se d’un acte sense activitat econòmica, o beneficis econòmics directament o indirectament. Si la sol•licitud es tramet electrònicament la taxa tindrà una bonificació del 10%.

Exempcions: Estan exemptes de pagar la taxa per aquest concepte les administracions públiques territorials i entitats de dret públic vinculades a qualsevol de les administracions públiques o que en depenen. S’exclou d’aquesta exempció la quota relativa a la taxa per la publicació d’anuncis al DOGC si aquests anuncis esdevenen preceptius per tramitar l’expedient segons la normativa vigent, la qual es repercuteix a la persona peticionària en la taxa corresponent.

Quan es rep la resposta de l’Administració? El termini màxim de què disposa l’Administració per resoldre és de quatre mesos (article 146.13 del Reglament general de la Llei de costes).

Quina resposta es rep? El/la director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme resoldrà la sol·licitud de l’autorització, que serà notificada en l’adreça informada a la sol·licitud o alternativament al vostre e-mail, on rebreu l’avís de notificació, si heu acceptat aquesta opció.

Es pot presentar un recurs? La resolució expressa de concessió o denegació de la sol·licitud d’autorització no posa fi a la via administrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, un recurs d’alçada, d’acord amb el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Podeu trobar la informació aquí.

Tots els drets reservats · Desenvolupat per GM Cloud Design
Darrera actualització: 2018

www.ipep.cat | ipep@palafrugell.cat